Videos of Karate Techniques, Kata, Bunkai, Oyo & Henka

Shotokan Karate Do

Sensei Simon Oliver demonstrating Jitte.

Mawashi Geri

Heian Shodan - Sensei Kanazawa

Heian Nidan 

Heian Sandan

Heian Yondan

Heian Godan 

Tekki Shodan 

Tekki Nidan 

Tekki Sandan 

Bassai Dai 

Bassai Sho

Kanku Dai

Kanku Sho

Hangetsu

Print Print | Sitemap
© Colchester Shotokan Karate | Part of the International Karate Daigaku Dojo. Affiliated to the English Karate Federation and the World Karate Federation.